زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

عکس رنگی شبکیه و عصب چشم

در این روش عکسبرداری ، تصویر رنگی سطح داخلی چشم ضبط میگردد و جهت بررسی وجود ضایعه در ظاهر شبکیه و عصب چشم بکار میرود . در طول زمان نیز میتوان از این عکسها و عکسهای مجدد جهت بررسی ایجاد تغییرات در این ضایعات و یا ایجاد ضایعات جدید کمک گرفت .

عکس رنگی