زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

گونیوتومی و ترابکولوتومی

بیماری گلوکوم ( آب سیاه ) در نوزادان معمولأ در ابتدای تولد خود را بصورت آب ریزش چشم ، بزرگی قرنیه ( سیاهی ) چشم ، کدورت قرنیه و ترس از نور نشان میدهد . درمان گلوکوم نوزادی معمولأ جراحی بوده و دو روش مرسوم جراحی آن گونیوتومی و ترابکولوتومی میباشد . در گلوکوم نوزادی معمولأ راه خروج مایع از چشم به کانال شلم ( کانال خروج مایع از چشم ) بصورت میکروسکوپی و یا ماکروسکوپی مسدود میباشد لذا در این دو روش اصل کار بر باز کردن کانال شلم به محوطه اتاق قدامی ( داخل چشم ) میباشد .

 

گونیوتومی
گونیوتومی

در صورتیکه قرنیه نوزاد در حدی شفاف باشد که بتوان اجزاء داخل چشم و زاویه چشم را مشاهده کرد ، از روش گونیوتومی ( داخل چشمی ) استفاده میگردد که در این روش با برش کوچک در قرنیه نوزاد و مشاهده زاویه با کمک لنز مخصوص و میکروسکوپ جراحی ، برشی در طول شبکه ترابکولار که قابل مشاهده میباشد داده میشود تا راه فضای اتاق قدامی چشم به کانال شلم باز کردد.

 

ترابکولوتومی
ترابکولوتومی

در شرایطی که قرنیه نوزاد شفاف نبوده و اجزاء داخلی و زاویه چشم دیده نشود ، از روش ترابکولوتومی ( روش خارج چشمی ) استفاده میگردد که در این روش برش کوچکی در ملتحمه چشم ایجاد شده و قسمتی از اسکلرا ( صلبیه ) کنار زده شده و از این طریق کانال شلم را از خارج چشم پیدا کرده و وسیله ای فلزی مخصوص به نام ترابکولوتوم را از هرطرف وارد این کانال کرده و با چرخاندن این وسیله به داخل چشم ، راه کانال شلم به داخل چشم باز میگردد.

 

این دو روش در صورت عدم پاسخ قابل تکرار میباشند زیرا در هر مرحله حدود نصف زاویه باز میگردد و در صورتیکه پس از مرحله دوم باز هم پاسخ مناسب گرفته نشد ، از روشهای دیگر جراحی از قبیل ترابکولکتومی و یا کارگذاری شانت داخل چشمی استفاده میگردد.